วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

ทำบัตรประชาชนเด็ก 7 ขวบ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ? อัพเดทล่าสุด 2023

30 ก.ค. 2023
106

ปัจจุบันนี้ มีการปรับลดอายุ ในการทำบัตรประชาชนให้เด็กที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป สามารถยื่นเรื่องขอมีบัตรได้แล้วนะคะ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ จึงควรเตรียมข้อมูล และเอกสารไว้ให้พร้อมเลยนะคะ เมื่อลูกมีอายุครบพร้อมจะทำบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองแล้ว


ตามประกาศ พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับใหม่ ที่ปรับลดอายุในการขอทำบัตรประชาชนครั้งแรก จาก 15 ปี เป็น 7 ปีบริบูรณ์ และเพิ่มอายุการใช้งานขึ้นจาก 6 ปี เป็น 8 ปี อีกด้วยนะคะ คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอายุใกล้จะ 7 ปีบริบูรณ์แล้ว จึงควรเตรียมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ให้พร้อม ดังนี้เลยค่ะ


 
 ข้อกำหนดกรณีทำบัตรประชาชนครั้งแรก

 • ทำบัตรครั้งแรกไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • เด็กต้องมีอายุ 7 ปีบริบูรณ์
 • เด็กต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14)
 • ต้องทำบัตรประชาชนภายใน 60 วัน หลังเด็กมีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ หากพ้น 60 วันไปแล้วจะเสียค่าปรับ (ไม่เกิน 100 บาท)
 • กรณีบัตรชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ จะเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท
   
  เอกสารประกอบการทำบัตรประชาชนเด็ก
 • สูติบัตรของเด็กที่จะทำบัตรประชาชน (ตัวจริงหรือถ่ายเอกสาร)
  *หากไม่มีสูติบัตร ให้ใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ใบสุทธิ สำเนาทะเบียนนักเรียน หนังสือเดินทาง ประกาศนียบัตร เป็นต้น
 • ทะเบียนบ้านตัวจริงที่มีชื่อเด็ก เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านนั้น
 • บัตรประชาชนตัวจริงของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็ก
 • หากเด็กหรือผู้ปกครองเคยเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องนำใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลมาแสดงด้วย

 สถานที่ในการทำบัตรประชาชน สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาลที่ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน หรือที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ

 ขั้นตอนการทำบัตรประชาชนเด็ก

 1. จัดเตรียม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้ครบถ้วน
 2. ดูแลการแต่งกายและทรงผมของเด็กให้เรียบร้อย สำหรับถ่ายรูปติดบัตร
 3. ไปที่สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่ใกล้บ้าน
 4. ติดต่อประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจเอกสาร และรับบัตรคิว
 5. เจ้าหน้าที่สอบถามรายละเอียดของเด็ก อาทิ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ กรุ๊ปเลือด ฯลฯ
 6. พิมพ์ลายนิ้วมือ ที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
 7. พาเด็กไปถ่ายรูปติดบัตร
 8. รอเจ้าหน้าที่พิจารณาและอนุมัติบัตรประชาชน
 9. ชำระค่าธรรมเนียมการขอมีบัตร (กรณีทำบัตรครั้งแรก ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
 10. ได้รับบัตรประชาชนเด็ก
   

การทำบัตรประชาชนสำหรับเด็ก ช่วยให้เด็กเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ รวมไปถึงดำเนินการ หรือทำธุรกรรมต่าง ๆ อาทิ การขึ้นเครื่องบิน สมัครเรียน ฯลฯ ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องพกสูติบัตร ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่น ๆ ให้วุ่นวาย เมื่อมีบัตรประจำตัวประชาชนเด็กก็สามารถใช้บัตรใบนี้ใบเดียวได้เลยค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
โทร 02-7917427
Call Center 1548
Website https://www.bora.dopa.go.th/
Facebook Page กรมการปกครอง fanpage