วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

เกณฑ์ใหม่ก่อนขึ้นเครื่องที่ควรรู้ ตรวจบอร์ดดิ้งพาส การยืนยันตัวตน เช็กเลย

21 ม.ค. 2024
779

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ CAAT แจงหลักเกณฑ์ใหม่ บัตรผ่านขึ้นเครื่อง เอกสารยืนยันตัวตน ที่ใช้เดินทางทางอากาศภายในประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 เป็นต้นไป โดยบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass) รูปแบบใดบ้างที่ยอมรับได้


บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน Boarding Pass รูปแบบใดบ้างที่ยอมรับได้

  • Boarding Pass ที่สายการบินออกให้ ณ จุดเคาน์เตอร์เช็คอิน
  • ไฟล์ PDF ในโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ที่สายการบินจัดส่งให้ผู้โดยสาร
  • Boarding Pass ที่ผู้โดยสารพิมพ์ด้วยตนเอง จากตู้เช็คอินอัตโนมัติ (Self Check-in Kiosk)
  • E-Boarding Pass ที่แสดงผ่าน Mobile Application ของสายการบิน หรือ Application Wallet หรือ E-Mail ที่ส่งโดยสายการบินเท่านั้น

เอกสารระบุตัวตนของผู้โดยสารที่แสดงทางแอปพลิเคชัน

  • บัตรประชาชนดิจิทัล ทะเบียนบ้านดิจิทัล ผ่านทางแอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครอง
  • ใบอนุญาตขับขี่รถดิจิทัล ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT QR Licence ของกรมการขนส่งทางบก
  • บัตรประจำตัวคนพิการ ผ่านทางแอปพลิเคชั่น บัตรคนพิการ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การแสดงเอกสารระบุตัวตนทางดิจิทัล ต้องแสดงผ่านทางแอปพลิเคชัน ของหน่วยงานรัฐตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง บนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยไม่รวมถึงรูปถ่าย หรือ รูปภาพที่ Capture จากหน้าจอโทรศัพท์ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ซึ่งกระทำโดยผู้โดยสาร

กรณีที่ผู้โดยสารเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

  • ชื่อ-สกุล บนบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass)ต้องตรงกับเอกสารระบุตัวตน เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ หนังสือ เดินทาง
  • หากชื่อบนบัตรผ่านขึ้นอากาศยานไม่ตรงกับเอกสารระบุตัวตนให้ประสานสายการบิน (อาจมีค่าใช้จ่าย)
  • นอกจากนี้สายการบินและสนามบินมีสิทธิปฏิเสธการเข้าพื้นที่สนามบินและการเดินทางหาก Boarding Pass ไม่ตรงกับเอกสารระบุตัวตน

สรุปโดยรวมก็คือแค่ให้ชื่อนามสกุลของคุณ ตรงกับพาสปอร์ต และเวลาคุณเปลี่ยนชื่อนามสกุลคุณก็ควรต้องเปลี่ยนชื่อในพาสปอร์ตด้วย รวมถึงบัตรประชาชนทะเบียนบ้านก็เปลี่ยนทำให้เป็นชื่อใหม่ให้หมด ก็จะไม่มีปัญหาอะไรแล้วค่ะ หากทำการเปลี่ยนพวกเอกสารทุกอย่างเป็นชื่อใหม่หมดแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องพกเอกสารการเปลี่ยนรายชื่ออะไรทั้งนั้นแล้วค่ะ ใช้ของใหม่ให้หมดก็ไม่มีปัญหาแล้วค่ะ