วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

ขั้นตอนการลงทะเบียนยืนยันตัวตน ด้วยแอปพลิเคชัน ThaID 2566

ThaiD คือ แอปพลิเคชัน การพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ ที่จะเชื่อมต่อการยืนยันตัวตน จากทุกภาคส่วนเข้ามาไว้ด้วยกัน แทนระบบเดิมที่ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ต้องมาเผชิญหน้า และแสดงตน เพื่อยืนยันตัวตนด้วยเอกสารทางราชการ เป็นการสร้างมิติใหม่ของการทำธุรกรรม ที่มีความสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางดิจิทัล และมีความปลอดภัยมากขึ้น และอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ยังลดความเสี่ยงในการใช้เอกสารราชการปลอม ในกระบวนการยืนยันตัวตน ของระบบเพื่อสนับสนุนการบริการประชาชน ของภาครัฐและเอกชน นั่นเองค่ะ


ThaiD (ซึ่งเดิม คือ D.DOPA)  เป็นแอปพลิเคชันของกรมการปกครอง ใช้สำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) เพื่อรองรับการใช้งานบริการภาครัฐแบบออนไลน์ และออฟไลน์ โดยไม่ต้องพกเอกสารจริง แค่ยื่นแสดง หรือสแกนผ่านแอปเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่ 10 ม.ค. 2566 ที่ผ่านมา และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิเสธการแสดง Digital ID ของประชาชนได้

ระบบ Digital ID ของกรมการปกครองในแอปพลิเคชัน ThaID

     ผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนระบบการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล DOPA-Digital ID สามารถดำเนินการ ดังนี้

 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaID ลงในโทรศัพท์มือถือของตนเองก่อนเข้ามาขอรับบริการลงทะเบียน ใช้ได้ทั้งระบบไอโอเอส (IOS) และระบบแอนด์ดรอย (Android)
 • ผู้ประสงค์ขอลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ 2 วิธี ดังนี้
  1. ลงทะเบียนด้วยตนเอง
  2. ลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนการลงทะเบียน ThaID ด้วยตนเอง

 1. เลือกหัวข้อลงทะเบียนด้วยตนเอง
 2. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียนสิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัล
 3. ถ่ายรูปหน้าบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความชัดเจนและกดปุ่มยืนยันหรือถ่ายใหม่
 4. ถ่ายรูปหลังบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความชัดเจนและกดปุ่มยืนยันหรือถ่ายใหม่
 5. ตรวจสอบข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน หากถูกต้องให้กดยืนยัน
 6. ถ่ายรูปภาพใบหน้าตนเอง
 7. ตั้งค่ารหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้งโดยต้องไม่เรียงกัน และไม่ซ้ำกันเกิน 4 ตัว เช่น 1234, 1111
 8. ระบบแจ้งเตือนขอความยินยอมโดยระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก
 9. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนการลงทะเบียน ThaID ผ่านเจ้าหน้าที่

 1. เลือกหัวข้อลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่
 2. นำบัตรประจำตัวประชาชนใบล่าสุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียน
 3. ทำการเปิดแอปพลิเคชัน ThaID พร้อมทั้งอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ของเครื่องโทรศัพท์มือถือ
 4. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียนสิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัล
 5. ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้ถูกต้อง
 6. แสกนลายพิมพ์นิ้วชี้กับเจ้าหน้าที่
 7. แสกน QR code บนหน้าจอของเจ้าหน้าที่ ด้วยแอพพลิเคชั่น ThaID
 8. ตั้งค่ารหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้งโดยต้องไม่เรียงกัน และไม่ซ้ำกันเกิน 4 ตัว เช่น 1234, 1111
 9. ระบบแจ้งเตือนขอความยินยอมโดยระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก
 10. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน

ตัวอย่างงานบริการสำคัญ เช่น การแจ้งย้ายที่อยู่ คัดและรับรองเอกสารทางทะเบียน การตรวจสอบข้อมูลตัวเอง สวัสดิการ ทรัพย์สิน รวมไปถึงการใช้แสดงตน ในสนามบินภาย ในประเทศ หน่วยงานภาครัฐ แทนการ ใช้บัตรประชาชนและเอกสารทะเบียนบ้าน

ระบบบริการที่ยืนยันตัวตนด้วยแอปพลิเคชัน ThaID

 • งานทะเบียนออนไลน์
 • ยื่นภาษีออนไลน์
 • ระบบ Health link
 • ระบบยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมออนไลน์
 • แอปพลิเคชัน เงินเด็ก
 • ระบบการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
 • ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบ DIP e-services
 • ระบบ SEIS
 • ระบบจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ผ่านอินเตอร์เน็ต
 • ระบบ LandsMaps
 • สมุดสุขภาพ
 • ระบบ Admission มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ระบบงานคดีปกครอง

*กรณีลืมรหัสผ่าน สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ โดยการถ่ายรูปภาพใบหน้าตนเองเพื่อขอสร้างรหัสผ่านใหม่

ที่มา : สำนักบริหารการลงทะเบียน